КАРАР «27»ноябрь 2018ел. №102 Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Яңа Бүләк авыл җирлегенең генераль планы проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү турында

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ТУКАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШЛЫГЫ

 

КАРАР

 

       «27»ноябрь 2018ел.                                  Яр Чаллы шәһәре                                   №102

Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Яңа Бүләк авыл җирлегенең генераль планы проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрү турында

           

РФ Шәһәр төзелеше кодексының 24,28 ст., «Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» гы 131 - ФЗ номерлы Федераль законның 28 ст., район Уставы, Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Советының 2007 елның 26 гыйнварындагы карары белән расланган Тукай муниципаль районында Җәмәгать тыңлауларын оештыру һәм үткәрү тәртибе турындагы Нигезләмә нигезендә расланган. № 11/5, Тукай муниципаль районы Башкарма комитеты җитәкчесенең « Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Яңа Бүләк авыл җирлеге генераль планын эшли башлау турында» карары, Тукай муниципаль районы Яңа Бүләк авыл җирлеге территориясендә урнашкан җир участокларының һәм капиталь төзелеш объектларының имин тормыш шартларына, хокукка ия булучыларның хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәү максатларында,

 

Карар бирәм:

 

1.         Татарстан Республикасы Тукай муниципаль районы Яңа Бүләк авыл җирлегенең генераль планы проекты буенча ачык тыңлаулар үткәрергә».

  2. Әлеге карарны районның рәсми сайтында tukay.tatarstan.ru,Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында Яңа Бүләк авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында урнаштырга .

2.2 «Якты Юл» («Якты юл») газетасында ачык тыңлаулар үткәрү турында мәгълүмат бастырырга.

3.         Ачык тыңлаулар үткәрү вакытын 1 көн билгеләргә,

3.1 халык тыңлаулары үткәрү вакыты-2018 елның 29 декабре 9.00 сәгатьтә, үткәрү урыны, Яңа Бүләк авылы, Г. Тукай урамы, 38, Мәдәният йорты

3.2 ачык тыңлаулар үткәрү вакыты-2018 елның 29 декабре 10.00 сәгатьтә, үткәрү урыны, Бай-Бүләк авылы, М. Җәлил урамы, 33 , Райпо кибете

3.3 ачык тыңлаулар үткәрү вакыты-2018 елның 29 декабре 11.00, үткәрү урыны, Күтәк-Мирсәет авылы , Һ. Такташ ур., 22, Райпо кибете

 

3.4 халык алдында тыңлаулар үткәрү вакыты-2018 елның 29 декабре 12.30, үткәрү урыны, Иске Келәнче авылы, Ленин урамы, 24, ФАП

4.         Тукай муниципаль районы баш архитекторы А. Н. Нэдершинны халык алдында тыңлаулар үткәрү өчен җаваплы итеп билгеләргә. Борын

5.         Кушымта нигезендә гражданнарның катнашу һәм проект турында фикер алышу тәртибен расларга.

6.         Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үзем артымда калдырам.

 

 

Муниципаль район Башлыгы                           Камаев Ф. М.

 

 

 

 

pdf
Скачать текст
PDF, 159 КБ

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования