"Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында"

2006 елның ноябреннән "Россия Федерациясе гражданнарының мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе турында" 2006 елның 2 маендагы N 59-ФЗ номерлы Федераль закон көченә керә (Законга 2010 елның 29 июнендә һәм 27 июлендә үзгәрешләр кертелә). Ул Россия Федерациясе гражданының дәүләт органнарына һәм җирле үзидарә органнарына мөрәҗәгать итү хокукы биргән Россия Федерациясе Конституциясендә беркетелгән хокукларны гамәлгә ашыру белән бәйле хокукый мөнәсәбәтләрне җайга сала һәм шулай ук анда дәүләт органнары, җирле үзидарә органнары һәм вазыйфаи затлар тарафыннан гражданнарның мөрәҗәгатьләрен карау тәртибе билгеләнә.

Законның 7 статьясындагы 3 пункты нигезендә, граждан үз мөрәҗәгатендә мәҗбүри рәвештә фамилиясен, исемен, атасының исемен (соңгысы – булган очракта), җавап электрон документ рәвешендә юлланырга тиеш булса – электрон почта адресын, һәм язма рәвештә юлланырга тиеш булса – почта адресын күрсәтә.

Соңгы яңарту: 2019 елның 21 марты, 14:52

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International